Leeuwenbergh tuinen

BESTUUR

Bestuurssamenstelling
Hans Zuidema – Voorzitter
Vacature – Secretaris
Henk van Hoorn – Penningmeester
Guus Goris – Aspirant bestuurslid
Piet van Os – Aspirant bestuurslid
Duco Staal – Aspirant bestuurslid
Marianne Verhoork – Aspirant bestuurslid

Het bestuur heeft deze samenstelling sinds de jaarvergadering van de vereniging op 15 april 2023.

De primaire taak van het bestuur is om de voorwaarden te scheppen zodat ieder lid zoveel mogelijk plezier beleeft aan het uitoefenen van zijn of haar hobby: het tuinieren. De tuinen van de Vereniging worden in bruikleen gegeven aan de leden. Onder voorwaarden mag ieder daarop zelf bepalen of de nadruk komt te liggen op de moestuin of op de bloementuin. Het gezamenlijke terrein dienen we ook gezamenlijk te onderhouden.

Behalve het onderhoud van het terrein, vraagt ook de verbondenheid van de leden in de Vereniging onze aandacht. Samen zijn we immers verantwoordelijk voor de staat van ons complex. Hoe meer ieder zich verbonden voelt met ons complex en met elkaar, hoe meer plezier we er samen aan beleven om ons complex mooi te maken en te houden. 

Om dit te bevorderen heeft het bestuur ervoor gekozen om zich in 2017 primair te richten op de volgende drie hoofdpunten:

1. Zorgen dat we elkaar kennen
Het bestuur wil er voor zorgen dat de leden elkaar kunnen vinden. Elkaar leren kennen is een van de belangrijkste voorwaarden om elkaars vertrouwen te winnen. Er is veel plezier te beleven aan het gezamenlijk ondernemen van grotere of kleinere projecten ten behoeve van ons complex.
Een van de eerste acties in dit verband is het in gang zetten van het delen van contactgegevens met elkaar.

2. Samen verantwoordelijk en samen doen
We vormen een vereniging en dat betekent dat we samen verantwoordelijk zijn. Dat betekent ook dat er van ieder wordt verwacht een bijdrage te leveren aan het verbeteren van ons complex. Ieder op zijn manier en naar zijn mogelijkheden. Door snelle en regelmatige informatie wil het bestuur de betrokkenheid van de leden bij wat er gaande is versterken. Zo snel als mogelijk wordt daartoe actuele informatie via de website verstrekt.

3. Wat voor de een geldt, geldt ook voor de ander
Het bestuur geeft namens de vereniging de tuinen in bruikleen aan de leden. Het bestuur heeft als taak om er op toe te zien dat ieder zijn tuin fatsoenlijk beheert en geen overlast bezorgt aan de buren. Regels zijn daarvoor noodzakelijk en worden zo veel mogelijk gezamenlijk opgesteld. Deze regels zullen naar eer en geweten voor ieder op dezelfde manier worden toegepast.
Daar waar nodig willen we zo veel mogelijk proberen om gezamenlijk een oplossing te vinden. Bijvoorbeeld in situaties van achterstallig onderhoud van de tuin. Het bestuur informeert de leden hierover per brief.