Leeuwenbergh tuinen

Organisatie van de werkbeurten

Van de Groencommissie

De organisatie van de werkbeurten is op 1 februari 2020 besproken met de leden van de technische commissie, de groencommissie, de kantinecommissie en de werkbeurtleiders.

Met de werkbeurten besteden de leden van onze vereniging bij elkaar ruim 400 uur aan het onderhoud van ons complex. Het is daarom goed naar de organisatie van werkbeurten te kijken. Het gaat in hoofdzaak om twee punten: a) de deelname aan de werkbeurten: wie zijn vrijgesteld? Het rooster, de oproep, de registratie en b) de inhoudelijke kant: doen we de voor ons complex de goede dingen en doen we die ook goed?

Organisatie van de deelname: de uitgangspunten voor 2020

 • Ieder tuinlid verricht vier werkbeurten per jaar (men kan zich laten vervangen door een partnerlid). Partnerleden worden van harte uitgenodigd mede deel te nemen aan werkbeurten.
 • Ontheffing aan reguliere werkbeurten wordt verleend op basis van leeftijd – 77 jaar – of vanwege gezondheid. Het bestuur stelt die ontheffingen vast. Voor 2020 gaat het om 16 leden. Met deze leden spreken we eventueel een maatwerktraject af op welke wijze zij eventueel een bijdrage kunnen leveren aan het onderhoud van het complex of aan de organisatie van de tuinvereniging (sommigen van hen zijn overigens op verschillende wijzen actief voor de vereniging). Ook zijn er in 2020 ‘collectieve’ werkbeurten (zie onder), waarvoor geen ontheffing geldt.
 • Voor de reguliere werkbeurten is onderstaande compensatieregeling van toepassing:

a) buffetdiensten in de kantine zijn vervangend voor een reguliere werkbeurt, maar bij 3 of meer buffetdiensten verricht ieder tuinlid ten minste eenmaal een werkbeurt. Het rooster van de werkbeurten voor 2020 is afgestemd met het rooster voor de buffetdiensten;

b) bestuursleden en leden van commissies zijn vrijgesteld van 2 reguliere werkbeurten; 

c) wie werkbeurtleider is vervuld daarmee tegelijkertijd een werkbeurt;

d) voor tuinleden die zaterdagochtenden verhinderd zijn is een regeling getroffen.

 • Uitgegaan wordt van een deelname van 10 leden per werkbeurt (eerder was dat 16). Gemiddeld worden drie werkbeurten per maand georganiseerd, in de zomer twee. Voor nieuwe tuinleden wordt een aparte ‘introducerende’ werkbeurt georganiseerd.
 • De ondersteuner van de groencommissie stuurt tenminste vijf dagen van tevoren een oproep aan de leden via werkbeurt.leeuwenbergh@gmail.com. Wie verhinderd is, meldt dit tot twee dagen van tevoren via dit mailadres. Op een ‘werkbrief’ (zie onder) geven de werkbeurtleiders aan wie afwezig waren. Afwezigheid zonder afmelding leidt tot een boete van € 40.- per werkbeurt, te incasseren via de penningmeester van het bestuur.
 • Wie zich tijdig afmeldt, kan aangeven wanneer men de werkbeurt wil inhalen, anders wordt het lid bij een volgende werkbeurt geplaatst of bij de inhaalbeurten aan het eind van het jaar. Ingrid van Zalingen (19) is bereid om het beheer van de werkplanning op zich te nemen.

De inhoud van de werkbeurten

 • Er is een basisdocument ‘Werkvoorraad’ met een overzicht van alle soorten taken die tijdens werkbeurten uitgevoerd kunnen worden. De voorzitters van de commissies groen en technisch hebben eens per maand contact over de werkvoorraad en de voorzitter van de groencommissie houdt dit overzicht bij. Zij overleggen tevens over de werkplanning.
 • De ‘werkplanning’ betreft steeds de eerstvolgende vier werkbeurten. In de werkplanning zijn tevens per werkbeurt de namen opgenomen van de deelnemende tuinleden. De werkplanning zal op de website van de vereniging te vinden zijn.
 • Uiterlijk op de donderdag voorafgaand aan de werkbeurt ontvangt de werkbeurtleider per email een ‘werkbrief’ over de inhoud van de werkbeurt en welke tuinleden er aan deel zullen nemen. De werkbeurtleider, maar ook leden kunnen voorstellen doen m.b.t. activiteiten.
 • De werkbeurtleider maakt van de werkbrief een print en vermeldt na afloop op deze werkbrief aan wat er gedaan is, wie afwezig waren en eventueel bijzonderheden of suggesties voor een volgende werkbeurt. De print kan digitaal verstuurd worden of gaat in de brievenbus.
 • De groencommissie verwerkt de gegevens en past de werkvoorraad en de werkplanning aan. De ondersteuner houdt de aanwezigheid van de leden bij.
 • De werkbeurtleider zorgt vooraf dat de containers voor gereedschap open zijn, zorgt voor de veiligheid met het uitzetten van de pilons ed. De taken kunnen in groepjes worden verricht en de werkbeurtleider heeft daarbij regelmatig contact. Na afloop wordt met de leden besproken wat er gedaan is en wat is blijven liggen. 

Enkele opmerkingen bij de Werkvoorraad

 • Er wordt ge-experimenteerd met twee collectieve werkbeurten voor het onderhoud aan de haag aan de Elzenlaan, de tuinen 1 t/m 13 en de tuinen de tuinen 78 tm 88. Het betreft ook de tuinen met hagen, grenzend aan de parkeerplaats: 51, 66, 67, 68 en 69.  Voor de collectieve werkbeurten geldt geen ontheffing. Ieder van de betreffende tuinen neemt hieraan deel. Deze werkbeurten vereisen vanwege de omvangrijke deelname een aparte organisatie en voorbereiding. Er zijn daarbij twee of drie werkbeurtleiders bij betrokken.
 • Omdat er steeds minder tuinleden beschikbaar zijn om groenafval te vervoeren is daarvoor de compostplaats naast de fietsberging de aangewezen plek. Een optie is voorts te gaan werken aan een geluidswal in het bos. Uiteraard moet onkruid apart gehouden worden.
 • Met de technische commissie zijn proeven afgesproken om met verschillende machines die gehuurd kunnen worden, te bekijken hoe gras en onkruid op de parkeerplaats en bij de fietsenberging tegen gegaan kan worden. De intentie is dat er zomin mogelijk geschoffeld hoeft te worden.