Leeuwenbergh tuinen

Bijeenkomst over groenplannen op 18 november jl.

Samenvatting van het overleg

Er was een grote opkomst van leden. Voordat het hoofdpunt aan de orde kwam, ging Willemien Alberts, als gespreksleider nog kort in op het onderhoud van de eigen tuin en ook dat van het pad. Zij riep de leden om niet af te wachten tot er gezegd wordt dat er achterstallig onderhoud, maar om zelf voortaan tijdig aan het bestuur mee te delen als er een probleem is en men niet in staat is om (tijdelijk) de tuin of het pad te onderhouden. Er kan dan bekeken worden of er een oplossing mogelijk is.

Hierna gaf Willemien op hoofdlijnen een presentatie van de problemen van ons complex. Dat zijn de te hoge bomen in de groenstrook van de tuinen aan het Jasmijnpad. Die bomen zijn uitgegroeid tot meer dan 20 meter en geven door hun groei van zo’n anderhalve meter per jaar steeds meer schaduw. Een ander probleem vormt de wateroverlast bij hevige regenval. Het water blijft te lang staan. Daar komt bij dat de conditie van de paden erg slecht is en eigenlijk al jaren onderhoud vergt. Er zijn ook nog andere dreigingen. De gemeente Den Haag kampt met tekort aan woonruimte en bouwgrond. We moeten ons naar buiten presenteren en zichtbaar zijn om te zorgen dat we niet onder de voet worden gelopen. Omdat we van een bedrijf huren is er geen verplichting om voor een alternatief te zorgen indien we onze tuinen zouden moeten opgeven.
Het aanpakken van de problemen, zoals dat de wateroverlast en de paden, gaat veel geld kosten. De mogelijkheden om dit zelf met de leden aan te pakken zijn te beperkt.

Voor de oplossing van de problemen heeft het bestuur verschillende verkennende gesprekken gevoerd.
Zo is er over de aanvraag van de kapvergunning voor de groenstrook gesproken met de wijkvereniging, met de verhuurder “De erven Lucas Fray’, met de betreffende afdeling van de gemeente Den Haag, met Dorrepaal over het gebruik van het hout van de bomen, met de Algemene Vereniging voor Natuurbehoud en met de stadsecoloog van de gemeente Den Haag over de herbeplanting. Ook was er contact met Staatsbosbeheer over de effecten van kap van bomen op het grondwater.
Voor het voortbestaan van ons complex is van belang om aantoonbaar te maken dat onze doelstelling van natuurlijk tuinieren bijdraagt aan de natuurwaarde van dit gebied. Een voorbeeld daarvan kunnen educatieve projecten zijn met basisonderwijs. Projecten met bewoners van verzorgingstehuizen dragen verder bij aan goodwill. Er is gesproken met de verzorgingsinstellingen en met de nabijgelegen basisscholen. Gesprekken met de stichting 1818 hebben geleerd dat er verschillende mogelijkheden zijn voor verwerving van subsidie. Daarvoor moeten we ook langs bij de gemeenten Den Haag en Voorburg en bij verschillende andere fondsen. Er ook gesproken met de Rabobank over projectsubsidies.
Bij dit alles gaat het om een meerjarenplan van minstens drie jaar (en wellicht nog langer). Voor ogen staat een uitvoering van kleinschalige projecten over meerdere jaren. Om mensen van buiten te kunnen ontvangen, moeten we iets te bieden hebben. Van belang is dat we ons complex aantrekkelijker weten te maken met een aantal aanpassingen. Daarvoor heeft het bestuur contact gelegd met de landschapsarchitect, die ook bij Dorrepaal heeft geadviseerd. Zo is voor de kapvergunning van belang dat er een plan komt voor de herbeplanting, dat bijdraagt aan het aanzien van ons complex.

Na deze uiteenzetting van Willemien werden vier groepen gevormd met als bespreekpunten:
a) zijn de problemen herkenbaar,
b) kan men zich vinden in de oplossingsrichtingen en
c) hoe zou een en ander in de komende jaren aangepakt moeten worden.

Iedere groep gaf een mondelinge terugrapportage. Hieronder volgen in kort de adviezen die zijn uitgebracht. Daarbij soms punten samengevoegd.

1) Voor de uitvoering van plannen is een eerste voorwaarde dat het algemeen onderhoud en vooral ook het onderhoud van de tuinen zelf op orde is. Je kunt geen mensen van buiten ontvangen als er tuinen zijn met een verwaarloosde aanblik. Men voegde hieraan toe dat er sancties nodig zijn bij nalatigheid en dat bijv. het bestuur kan besluiten dat een tuin wordt opgeknapt op kosten van de betreffende leden.
2) Bij activiteiten als projecten met scholen, ontvangsten van verzorgingstehuizen, zal een minimaal aantal leden beschikbaar moeten zijn. Al deze activiteiten vergen vooraf planning, waarbij de uitvoering ook in belangrijke mate ligt bij de scholen, begeleiders van instellingen. Met ons ledental zijn we aan beperkingen gebonden wat de omvang van de projecten betreft. De vraag hierbij was ook gaan we dergelijke projecten doen omdat we ze zelf leuk vinden of primair voor de subsidie? Algemeen was de stemming dat we het een verrijking zouden vinden voor onze vereniging om dit soort sociale activiteiten te gaan ondernemen. Het maakt ook onze positie sterker.
3) Behandel de kapvergunning apart zonder ook direct alle andere zaken als herinrichting aan te pakken. Vraag de vergunning thans reeds aan. De vergunning is bovendien voor een langere tijd geldig.
4) Gaan alle hoge bomen eruit? Aangegeven wordt dat het gaat om de berkenbomen en te hoge bomen als essen en populieren. Enkele daarvan zijn ziek of staan wankel aan de slootkant. De bomen zijn gemerkt. De leden aan de slootkant zullen er samen nog eens naar kijken en aanbevelingen doen.
5) Er wordt gevraagd om een meerjarig plan met ‘behapbare’ projecten, daarbij moet de financiering inzichtelijk zijn. Eigenlijk moet er een plan voor de totale financiering. Voorfinanciering door bijv. Lucas kan bezwaarlijk zijn maar het is waarschijnlijk nodig. Bekijk actief de verschillende subsidiemogelijkheden.
Het stuk bos bij de parkeerplaats aan de Lindenlaan, hoort ook bij de groenstrook. Het bestuur wordt gevraagd om hierover ook afspraken te maken samen met de Erven Lucas en met de Sportvereniging. Immers in dit stuk staan ook te hoge bomen, die veel schaduw geven.
6) Maak gebruik van de faciliteiten van organisaties als ‘Meer en Bos’ en ‘Heg en Landschap’ voor het verkrijgen van inheemse planten, waaronder verschillende soorten wilgen. Streef bij herbeplanting naar variatie (ook over de verschillende seizoenen).
7) Hebben we voor de herinrichting van ons complex een landschapsarchitect nodig? Kunnen wij het niet zelf?
8) Het is bij de verder vormgeving van de plannen van belang te communiceren met de leden en deze er zo veel mogelijk bij te betrekken, met bijv. inspraakbijeenkomsten. De groencommissie en de technische commissie moeten wellicht worden uitgebreid voor ondersteuning.
9) Enkele wensen bij de herinrichting zijn: een groter terras bij de kantine en een speeltuintje.
10) Samenvattend was het oordeel vanuit de verschillende groepen: de probleemverkenning van het bestuur wordt onderschreven, er is vertrouwen in de uitvoering en er wordt door het bestuur zorgvuldig te werk gegaan.

Tekst van de samenvatting: het Bestuur
Foto’s: Henk van Hoorn

 

Reacties gesloten.