Leeuwenbergh tuinen

Besluiten ALV op 4 maart 2017

 1. De agenda wordt zonder op of aanmerkingen vastgesteld.
 2. De notulen van de ledenvergadering d.d. 9 april 2016 worden zonder op of aanmerkingen vastgesteld.
 3. Het concept-Bestuursverslag 2016 is vastgesteld. Zoals eerder besloten, is de collectieve glasverzekering alleen van toepassing bij inbraak en stormschade.
 4. Zonder wijzigingen zijn de volgende verslagen vast gesteld:
  • Het verslag van de Communicatiecommissie 2016;
  • Het verslag van de Technische commissie 2016;
  • Het verslag van de Groencommissie 2016;
  • Het verslag van de Kantine- en Recreatiecommissie en van de Coördinator verkoop 2016;
  • Het verslag van de Taxatiecommissie en verkoop tuinhuisjes;
  • Het verslag van de Lustrumcommissie 2016.
 5. Verklaring Kascontrole ter archivering. Dank aan de kascommissie.
 6. Het Financieel jaarverslag 2016 is vast gesteld. Op de begroting 2017 zijn geen op- of aanmerkingen, met uitzondering van post “Heg parkeerterrein Lindelaan” waar men het begrootte bedrag van € 1.1568,60 moet zien als mogelijk beschikbaar bedrag voor nog nader vast te stellen werkzaamheden.
 7. De kascontrole 2017 zal worden verricht door Marjolijn Lambooij (35), Rob Gerritsen (61) en Johan Henneken (29).
 8. Vastgestelde aanpassingen Huishoudelijk Reglement:
  De leden voor wie de aanpassingen in het Huishoudelijk Regelement van toepassing zijn, zullen hiervan persoonlijk per brief op de hoogte worden gesteld.
  Toevoeging Artikel 10. De groencommissie zal 2x per jaar bovengenoemde werkzaamheden controleren.
 9. Werkprogramma 2017 aanvullende informatie.
  Punt 1: de drainage van tuin nr. 40 is in voorbereiding gereed, in het tuinpad is een put waarop meerdere aansluitingen kunnen worden gemaakt.
  Punt 4: de beschoeiing is onder de gemiddelde waterlijn erg slecht, het toepassen van kunststof palen wordt door de technische commissie voorgesteld.
  Aanvulling: De bevestiging van het zonnescherm t.p.v. het kantineterras dient regelmatig gecontroleerd te worden.
  Punt 7: Michael de Ridder (42) geeft aan dat hij het voorzitterschap van de Technische commissie aan het eind van het verenigingsjaar wil overdragen.
 10. en 12. Verkiezing en installatie nieuw bestuur:
  • Flip Bool (57) heeft zijn voorzitterschap overgedragen aan Willemien Alberts (13);
  • Hans Nijeboer (41) heeft het secretariaat overgedragen aan Henk van Bouwhorst (69); Hans blijft als algemeen bestuurslid in het nieuwe bestuur;
  • Ingrid van Leeuwen (85) is herkozen als Penningmeester;
  • Bob Schneijderberg (12) is als algemeen lid van het bestuur toegetreden;
  • Lily Kruis (65) zal het secretariaat blijven ondersteunen.
 11. Rondvraag:
  • Veronica Hekking (57) geeft aan dat op de dag van de eerste werkbeurt d.d. 11 maart het bos gelegen aan de Westvlietweg voor alle tuinleden ter bezichtiging toegankelijk zal zijn;
  • Het bestuur zal een lijst maken van wanneer wie voor wat beschikbaar is, en ook een rooster van aftreden voor bestuur- en commissie leden;
  • Henk van Hoorn (13) wil leden die moeite hebben met het instellen van de signaal functie bij nieuwe berichten op de website van de vereniging met tips op weg helpen.

 

Willemien Alberts, voorzitter

Henk van Bouwhorst, secretaris

Reacties gesloten.